Podział działki Podstawowe informacje.

Podział nieruchomości jest jedną z elementarnych usług, oferowanych przez specjalistów, których podstawowym polem działalności jest geodezja. Proces ten jest także jednym z najbardziej istotnych elementów zarządzania nieruchomościami. Jednym z celów przygotowywania projektów podziału nieruchomości jest efektywne wykorzystanie możliwości danej nieruchomości, zachowując jednocześnie zgodność realizowanych prac z regulacjami prawa budowlanego oraz Ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.

Podział geodezyjny skutkuje wydzieleniem przynajmniej dwóch nowych działek z nieruchomości objętego podziałem. Jest to ważny etap procesu inwestycyjnego, który pozwala przystosować teren do zaplanowanej inwestycji. Pozwala również na dysponowanie prawem własności, do wyodrębnionej części nieruchomości początkowej.

Z prawnego punktu widzenia, proces podziału gruntu, opiera się na Ustawie o zagospodarowaniu przestrzennym, Ustawie o gospodarce nieruchomościami, Prawie geodezyjnym i kartograficznym oraz rozporządzeniu Rady Ministrów dotyczącym sposobu i trybu dokonywania podziałów nieruchomości. Wszystkie wymienione akty prawne tworzą zasady, w ramach których poruszają się firmy oferujące usługi geodezyjne – czytaj tutaj więcej.

W rozumieniu Ustawy o gospodarce nieruchomościami, nieruchomość stanowi grunt wraz z częściami składowymi.

Ten odnośnik do serwisu ubezpieczenie ocp kieruje do bardzo ciekawej strony, która posiada równie interesujące informacje na omawiany wątek.

Od tej reguły, wyjątek stanowią budynki będące odrębnym przedmiotem własności.

Procedura podziału gruntu zawiera w sobie podział danego gruntu na części, co polega na ustaleniu granic podziału oraz stworzenie odpowiedniej dokumentacji, wymaganej przepisami – zajmuje się tym pracownik geodezyjny.Wspomniany proces przeprowadzany jest z uwzględnieniem następujących etapów:

– przygotowanie początkowego podziału,

– zbadanie zgodności projektu z wytycznymi lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego,

– utworzenie protokołu z czynności przyjęcia granic,

– przygotowanie przez geodetę projektu podziału z oznaczaniem projektowanych granic,

– uzyskanie decyzji o podziale nieruchomości, podejmowanej przez kompetentny w tym zakresie organ administracji,

– okazanie granic stronom postępowania,

– uzyskanie dokumentu potwierdzającego przyjęcie dokumentacji podziałowej przez Powiatowy Ośrodek Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej.


Wyświetl większą mapę

Podział gruntu możne być przeprowadzony w ramach dwóch trybów postępowania. Pierwszym jest tryb administracyjny, odnoszący się do działek budowlanych i opierający się o decyzję organu administracji, drugim, tryb podziału nieruchomości rolnych i leśnych, w przypadku którego decyzja administracyjna jest zbędna, a podstawą jest dokumentacja podziałowa.

Do formularza w sprawie podziału nieruchomości załączyć trzeba:

– dokument potwierdzający prawo własności nieruchomości,

– wyciąg z EGiB oraz kopię mapy ewidencyjnej,

– decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu w przypadku braku planu lokalnego,

– wstępny projekt podziału.

Warunkami koniecznymi, umożliwiającymi podział gruntu są zgodność z założeniami lokalnego planu zagospodarowania przestrzennego oraz zapewnienie dostępu do drogi publicznej.